Skip Navigation Links

Min spejdertid 1942 - 1974

Af Ole Berg
Spejder i perioden 1942 til 1974

Drengetiden

Min egen spejderdrengetid udfoldede sig i København (Frederiksberg), hvor jeg indtil afslutning af tandlægestudiet var medlem af en gammel københavnertrop, VEDELS EGNE.

Efter afslutning af værnepligt som militærtandlæge ved den daværende FN-styrke i Gaza (1960-61) flyttede jeg til Århus som følge af en ansættelse ved Århus Tandlægehøjskole og siden i skoletandplejen (Holme Skole). Jungletrommerne havde åbenbart talt, for jeg blev lynhurtigt kontaktet af DC Poul Erik Jensen, Århus Skov Division, der mente, at jeg var et oplagt emne til en ledig TF-plads i Højbjerg-Skaade Trop! Jeg slog til og forblev TF/GF i små 5 år 1961-65, en periode, som jeg erindrer med stor glæde.


Årsoptakten i Højbjerg Skaade, 19. august 1962

Troppen trivedes godt takket være en velfungerende "stab"= ledelse, et godt forhold til forældrekredsen og også takket være vel-ledet ulveflok. Vi blev efterhånden en temmelig stor enhed med 8 fulde patruljer å 7-8 mand. I 1964 besluttede vi derfor at dele troppen i to, også med henblik på yderligere ekspansion. Flokken var allerede blevet delt i to, og Højbjerg-Skaade-tørklædet, der var rød/grønt blev nu afløst af grønne tørklæder til 1. Højbjerg og røde tørklæder til 2. Højbjerg. Samtidig oprettedes en fælles Højbjerg-Skaade Roverklan, der vist beholdt det Gamle tørklæde.

Sommerlejre

Sommerlejrene havde altid stor deltagelse. I 1962 gennemførte vi en cykelsommerlejr "Limfjorden Rundt" organiseret med patruljen i centrum. Patruljerne cyklede hver for sig den skitserede dagsrute efter kort, måtte selv disponere proviantering og madlavning for tildelte husholdningspenge. Troppen - patruljer og stab - samledes så sidst på eftermiddagen på en på kortet udpeget lejrplads, hvor staben havde truffet aftale med de forskellige lodsejere forud for turen. Lejrslagning, kokkerering og spisning, boldspil (Volley-ball med selvknyttet net) og lejrbål. Der blev i løbet af turen dagligt slået nye tidsrekorder med hhv. at etablere og bryde lejrplads, og en del blev eksperter i hurtig cykellapning. Aalborg var både turens start- og slut-punkt. Forbindelsen fra og til Århus var med tog.

I 1963 afholdt de tre Århusdivisioner (Skov-, Dal- og Bjerg-) Jamborette ved Giber Å (Moesgård). I Højbjerg-Skaade havde vi valgt at holde i en forlejr ved Veng Sø (O.E.?), hvor troppen trænede i pionerarbejder. Det gav pote: Troppen vandt jamborettens lejrsportspræmie, der blev overrakt af den legendariske spejderfører og skovrider fra Rold, Jens Hvass, som var "overdommer". Blandt lejrdeltagerne var også udenlandske venskabstroppe, og da Højbjerg-Skaade ikke forlods havde en sådan, fik vi tildelt en skotsk trop fra Glassgow, som bagefter var indkvarteret privat hos vore spejderfamilier. Dette førte så til, at troppen i 1964 fIøj (med charteret fly) til Skotland på genbesøg hos Glassgow-spejdeme. Vi drog sammen op til en (forblæst) lejrplads på Atlanterhavskysten tæt under øen Sky. Fra lejren tog vi på patruljehejk i det det skotske højland og foretog forskellige udflugter, også til Edinburgh så vidt jeg husker. Efter lejren oppe på vestkysten var der som i Danmark året før privat indkvartering i de skotske spejderes hjem, en lærerig oplevelse for vore drenge.

Sommerlejren 1965 - min sidste med Højbjerg-spejdeme - gik til Anholt i Kattegat, hvor vi i Anholts ørken opslog en beduin-lejr. Temaet var inspireret af mit tidligere ophold i Mellemøsten/Gaza og grundigt forberedt gennem vinterens patruljekonkurrence, hvor man forfærdigede og konkurrerede på bedste beduin-udstyr (dragter, våben, remedier). Samlingspunktet i lejren var et traditionelt, stort beduin-telt (imiteret, ikke uld-dug men presenning), Hvor hele styrken kunne samles. - Nat-øvelse i ørknen ...

Dette blev min sidste aktivitet med Højbjerg-spejdeme. Jeg var i februar samme år blevet gift med en pige(spejder) fra Tønder. Til brylluppet havde størstedelen af troppen trodset isglatte vinterveje mellem Århus og Tønder og overraskede os totalt med opmarch foran Kristkirken efter vielsen. Bevægende på en i forvejen bevæget dag!

Hytten på Katterhøj

Et godt samarbejde med forældrekredsen havde høj prioritet hos staben, og en vellykket fædre-lejrtur til en skøn plads ved Knudsø, hvor fædrene (uden spejderdeltagelse bortset stabsmedlemmer) fik lov at boltre sig i lejr- og pioner-livets glæder, lagde grunden til den senere fædre-indsats på Katterhøj-hytten. Den helt oprindelige hytte på nordsiden af selve Katterhøjen blev ved min tiltrædelse opgivet som alt for lille og utilstrækkelig for en stor trop. Vi lurede på forskellige muligheder i området, bl.a. et pragtfuldt kampestenshus på Lyseng, dér hvor stadion ligger i dag. Men sognerådsformanden var forudseende og havde andre planer, som det siden viste sig. Men vi blev stillet i udsigt, at vi kunne overtage en husvilde-bygning på sydsiden af Katterhøj, blot skulle kommunen først genhuse familien dér, en enlig mor med søn (i den lange ventetid - et par år, lejede vi os ind hos DDP spejderne i Kløverhytten).

Overtagelsen blev en realitet (sønnen blev i øvrigt spejder i troppen), men vi fattedes fortsat plads. Derfor planlagdes og gennemførtes den nu kendte udvidelse af Katterhøj-hytten med mellemgang, alt med frivillig arbejdskraft fra fædrekredsen, herunder de fornødne tegninger til om- og tilbygningen udarbejdet af en arkitektfar til en af vore TAér. Lejrbålspladsen blev udgravet med venlig bistand af en forbipasserende gummiged -. Honorar: 2 pils.

Spejderlivet

Ledelsens overordnede målsætning for aktiviteterne i troppen var at det skulle være anderledes (end andre fritidstilbud) og spændende at være spejder hos os. Vi fortalte da også de undertiden lidt bekymrede mødre, at deres drenge kunne præstere det dobbelte af, hvad drengene selv troede, og det ti-dobbelte af hvad deres mødre troede. Og det holdt stik - stort set ...

Begrebet disciplin har vist fået en temmelig negativ ladning i de senere år - ikke dengang. Vi havde bestemt ikke Kæft-Trit & Retning-disciplin i Højbjerg-Skaade Trop, men en naturlig indordnen sig efter nogle fælles normer og regler, som gjorde, at tingene gled fornøjeligt og gnidningsløst. Og så bar vi uniform - REGLEMENTERET UNIFORM!


(Klik for større billede)
Spejdere på pionérarbejde. Bemærk den tidstypiske uniformering.

Afslutning

Så meget om Højbjerg-Skaade spejderne ud af erindringen. Efter Anholt-sommerlejren rejste jeg væk, og blev siden hen praktiserende tandlæge i Aabenraa, hvor jeg en årrække var distriktschef for Sønderjyllands Distrikt under det det dengang nydannede fælles pige- og drengespejderkorps, DET DANSKE SPEJDERKORPS. Inden var jeg med i organisationen af korpslejren HEDEBY-lejren i 1969 og senere koordinator på det projekt, der udbyggede området til det i dag kendte lejrområde og spejdercenter STEVNINGHUS.

Foto fra en fædretur til Ravnsø, 8-9 september 1962 To patruljer: "Cognac'er" og "Vikinger".


Tilbage til spejderhistorierne.